Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski Brod

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine  br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i  članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod, Upravno vijeće dana  21. prosinca  2018. godine,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

       za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski Brod

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Slavonski Brod može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Kandidat koji se prijavi na natječaj mora ponuditi svoj Program rada za naredno mandatno razdoblje.

 Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno izabran/a.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi  za natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu  na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (Narodne novine br., 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis  dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti  uz prijavu na natječaj sadržan je na sljedećoj poveznici;

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • Domovnicu
 • Diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objave Natječaja)
 • Izjavu o znanju jednog svjetskog stranog jezika
 • Prijedlog Programa rada Gradske knjižnice za mandatno razdoblje

 

 Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u tisku.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za imenovanje ravnatelja- ne otvaraj».

Svi kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete i koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju, pozvat će se na provjeru znanja i sposobnosti radi provjere znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za imenovanje ravnatelja.

Provjera znanja i sposobnosti provodi se putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici Gradske knjižnice objaviti će se upute, način, vrijeme i mjesto provedbe provjere znanja i sposobnosti.

Ravnatelja/icu Gradske knjižnice  imenuje Gradsko vijeće Grada Slavonskog Brod na prijedlog Upravnog vijeća.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prilozi:

1. Obavijest gdpr (pdf)
2. Obrazac za prijavu na natječaj (pdf)
3. Upute i obavijest kandidatima (pdf)

Nalazite se ovdje: Knjižnica Natječaji Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski Brod