JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Temeljem  članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 9. lipnja 2022. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje :

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
za radno mjesto

RAČUNOVOĐA/KNJIGOVOĐA

 

– 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– završena četverogodišnja srednja škola ekonomskog usmjerenja

– jedna godina radnog iskustva

– poznavanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na PC-u

– komunikacijske vještine

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vodi sudski postupak pred nadležnim sudom.

Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj“ dostupnim na službenoj web-stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod, uz objavu ovog Javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na Web stranici Gradske knjižnice  Slavonski Brod www.gksb.hr ( Knjižnica-Natječaji )  biti će naveden opis poslova, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te izvor pripremanja kandidata za tu provjeru.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se na način, mjesto i vrijeme koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na web stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod  www.gksb.hr,  a kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Javnom natječaju te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema objavljenom  rasporedu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

– obrazac za prijavu na Javni natječaj

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ekonomskog usmjerenja)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslika domovnice, presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je ujedno evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde)

U životopisu moraju biti navedene vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod,

odnosno do 28.6.2022. godine na adresu:

 

Gradska knjižnica Slavonski Brod

Trg Stjepana Miletića 12

35000 Slavonski Brod

s naznakom „Javni natječaj – ne otvaraj„

                      

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge navedene u ovom Javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune  i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Gradska knjižnica Slavonski Brod zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti Javni natječaj bez potrebe obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Gradska knjižnica Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

 

1. Obavijest gdpr (pdf)
2. Obrazac za prijavu na natječaj (pdf)
3. Upute i obavijest kandidatima (pdf)

There is no Event

Skip to content