JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/23-01/33
URBROJ: 2178-1-40-01-23-1
U Slavonskom Brodu, 23.6.2023.


Temeljem članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37.
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08, 127/19, 151/22), članka 131.st.2. u
svezi čl. 10. i 11. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), članaka 8. i 24. Statuta Gradske
knjižnice Slavonski Brod, članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Gradske knjižnice Slavonski Brod, čl. 6. te čl. 11. do 16. Pravilnika o radu Gradske
knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski
Brod sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane 13. lipnja 2023. godine, ravnateljica Gradske
knjižnice Slavonski Brod raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, Informativno-posudbeni odjel na radno mjesto :
„KNJIŽNIČAR“

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
  Opći uvjeti za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
  Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s
  najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij
  knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na
  snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  ili
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
  i i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij
  kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije
  stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i stečenih
  30 ETCS bodova iz programa knjižničnog usmjerenja.
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se Javni natječaj raspisuje
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili obveza polaganja istog sukladno Pravilniku o
  uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika
  Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
  Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su
  neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
  Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.
  Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim
  obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj“ dostupnim na službenoj web-stranici Gradske
  knjižnice Slavonski Brod, uz objavu ovog Javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci
  podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te
  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
  Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se
  testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.
  Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.
  Na Web stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod www.gksb.hr ( Knjižnica-Natječaji ) biti će
  naveden opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja
  prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, pravni i drugi izvori
  pripremanja kandidata za tu provjeru.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će
  se na način, mjesto i vrijeme koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na web stranici
  Gradske knjižnice Slavonski Brod www.gksb.hr, a kandidati će biti obaviješteni putem
  elektroničke pošte.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu
prijavu, ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Javnom natječaju te koji
budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema objavljenom
rasporedu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u
prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102.
stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (NN 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i
148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja
prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na
Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno
o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • obrazac za prijavu na Javni natječaj
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, presliku važeće osobne iskaznice,
  presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom
  državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu / e-
  radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje
  jedne godine koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih
  poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde
  poslodavca), a koje je ujedno evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde)
  U životopisu moraju biti navedene vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je
  kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na pojedinom radnom mjestu te
  podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.
  Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će
  predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani
  kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
  Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8)
  dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski
  Brod,
  odnosno do 1.7.2023. godine na adresu:

Gradska knjižnica Slavonski Brod
Trg Stjepana Miletića 12
35000 Slavonski Brod
s naznakom „Javni natječaj- knjižničar na Informativno posudbenom odjelu„


Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge
navedene u ovom Javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i
nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja pisana
obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Gradska knjižnica Slavonski Brod zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti
Javni natječaj bez potrebe obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim
kandidatima. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset
(30) dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i
Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Gradska
knjižnica Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema
načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Skip to content