JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

U Slavonskom Brodu 18. kolovoza 2023.

Temeljem  članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08, 127/19, 151/22), članka 131.st.2. u svezi čl. 10. i 11. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod s 20. sjednice Upravnog vijeća održane 17. srpnja 2023. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, Informativno-posudbeni odjel na radno mjesto :

 „KNJIŽNIČAR“

– 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

  ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s 

  najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij

  knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na

  snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

  i i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij

  kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije

  stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i stečenih

  30 ECTS bodova iz programa knjižničnog usmjerenja

– jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se Javni natječaj raspisuje

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili obveza polaganja istog sukladno Pravilniku o

  uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

– komunikacijske vještine

– poznavanje rada na računalu

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj“ dostupnim na službenoj mrežnoj stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod, uz objavu ovog Javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Gradske knjižnice  Slavonski Brod www.gksb.hr ( Knjižnica-Natječaji )  bit će naveden opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za tu provjeru.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se na način, mjesto i vrijeme koji će biti objavljeno prije održavanja testiranja na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod  www.gksb.hr,  a kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Javnom natječaju te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema objavljenom  rasporedu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1.-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

– obrazac za prijavu na Javni natječaj

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslika domovnice, presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je ujedno evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)

– dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde)

U životopisu moraju biti navedene vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod,

odnosno do 26.8.2023. godine na adresu:

Gradska knjižnica Slavonski Brod

Trg Stjepana Miletića 12

35000 Slavonski Brod

uz obveznu naznaku „Javni natječaj- knjižničar na Informativno posudbenom odjelu„

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge navedene u ovom Javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune  i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Gradska knjižnica Slavonski Brod zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti Javni natječaj bez potrebe obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Gradska knjižnica Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Skip to content