N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski Brod  

KLASA:112-01/23-01/31

URBROJ: 2178-1-40-02-23-1

Datum: 22. veljače 2023.

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod na temelju članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod od 15.2.2023. godine, raspisuje Javni

 N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice
Gradske knjižnice Slavonski Brod

 

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Slavonski Brod može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 

 • • koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
 • • koja ima položen stručni knjižničarski ispit
 • • koja ima najmanje pet godina rada u knjižnici
 • • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • • koja ima aktivno znanje jednog svjetskog jezika
   

Kandidat koji se prijavi na natječaj mora ponuditi svoj Program rada za naredno mandatno razdoblje.

 Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno izabran/a.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi  za natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu  na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis  dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti  uz prijavu na natječaj sadržan je na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • Domovnicu (preslika)
 • Diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • Dokaz o radnom stažu u knjižnici (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-ne stariji od 3 mjeseca)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)
 • Dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika svjedodžbe, indeksa, uvjerenja)
 • Prijedlog Programa rada Gradske knjižnice za mandatno razdoblje

 

Potpunom se prijavom smatra ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

 

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i mrežnim stranicama ustanove i javnom glasilu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:

Gradska knjižnica Slavonski Brod,

Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,

s naznakom «Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj».

 

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju, pozvati će se na provjeru znanja i sposobnosti radi provjere znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za imenovanje ravnatelja.

Provjera znanja i sposobnosti provodi se putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici Gradske knjižnice objaviti će se upute, način, vrijeme i mjesto provedbe provjere znanja i sposobnosti.

Ravnatelja/icu Gradske knjižnice  imenuje Gradsko vijeće Grada Slavonskog Brod na prijedlog Upravnog vijeća.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Gradska knjižnica Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Obavijest o ishodu Javnog natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod (www.gksb.hr) u skladu s člankom 10. stavkom 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

 Predsjednik Upravnog vijeća

          Luka Pongračić

Obavijest GDPR  

Obrazac prijave
Upute i obavijesti kandidatima                 

24 lipanj 2024
All day

Dragi korisnici, ljetno radno vrijeme Knjižnice traje od 24. lipnja do 2. rujna 2024. - ponedjeljak i utorak od 12.00 do 19.30 sati - srijeda, četvrtak i petak od 7.30 […]

Skip to content