OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto-„RAČUNOVOĐA/KNJIGOVOĐA“, SSS

U Slavonskom Brodu, 1.3.2024.

Temeljem članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37.
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 8. i 24. Statuta Gradske
knjižnice Slavonski Brod, članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Gradske knjižnice Slavonski Brod, čl. 6. te čl. 11. do 16. Pravilnika o radu Gradske
knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski
Brod sa 29. elektroničke sjednice Upravnog vijeća održane 1. ožujka 2024. godine,
ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje :
OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za radno mjesto
„RAČUNOVOĐA/KNJIGOVOĐA“, SSS

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme
  Opći uvjeti za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
  Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završena četverogodišnja srednja škola ekonomskog usmjerenja
 • jedna godina radnog iskustva
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na PC-u
 • komunikacijske vještine
  Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
  Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i
  odnose se na muške i ženske osobe.
  U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se
  vodi sudski postupak pred nadležnim sudom.
  Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
  Kandidati su dužni predati prijavu na Oglas uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim
  obrascem „Obrazac za prijavu na Oglas“ dostupnim na službenoj web-stranici

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD
Trg Stjepana Miletića 12
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 3071154; OIB: 95609415987; tel. 035/446-963; fax. 035/445-230;

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ravnateljica R užica Bobovečki; tel. 035/446-512; e-mail: ravnatelj@gksb.hr;
URL: www.gksb.hr; IBAN: HR3523400091510886149 otvoren kod PBZ,PJ Slavonski Brod

Gradske knjižnice Slavonski Brod, uz objavu ovog Oglasa. U prijavi se obvezno navode osobni
podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-
pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje
radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na Web stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod www.gksb.hr ( Knjižnica-Natječaji ) biti će
naveden opis poslova, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te
izvor pripremanja kandidata za tu provjeru.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta
održat će se na način, mjesto i vrijeme koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na
web stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod www.gksb.hr, a kandidati će biti
obaviješteni putem elektroničke pošte.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu
prijavu, ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Javnom natječaju te koji
budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema objavljenom
rasporedu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u
prijavi za Oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost
u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102.
stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (NN 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne
novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i
148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja
prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na
Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa te ovisno o kategoriji koja
se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

https://mpu.gov.hr/

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD
Trg Stjepana Miletića 12
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 3071154; OIB: 95609415987; tel. 035/446-963; fax. 035/445-230;

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ravnateljica R užica Bobovečki; tel. 035/446-512; e-mail: ravnatelj@gksb.hr;
URL: www.gksb.hr; IBAN: HR3523400091510886149 otvoren kod PBZ,PJ Slavonski Brod

https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • obrazac za prijavu na Oglas
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
  ekonomskog usmjerenja)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, presliku važeće osobne iskaznice,
  presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom
  državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-
  radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje
  jedne godine koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih
  poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde
  poslodavca), a koje je ujedno evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde)
  U životopisu moraju biti navedene vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je
  kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na pojedinom radnom mjestu te
  podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.
  Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će
  predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani
  kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
  Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od
  objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod,
  odnosno do 11.3.2024. godine na adresu:

Gradska knjižnica Slavonski Brod
Trg Stjepana Miletića 12
35000 Slavonski Brod

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD
Trg Stjepana Miletića 12
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 3071154; OIB: 95609415987; tel. 035/446-963; fax. 035/445-230;

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ravnateljica R užica Bobovečki; tel. 035/446-512; e-mail: ravnatelj@gksb.hr;
URL: www.gksb.hr; IBAN: HR3523400091510886149 otvoren kod PBZ,PJ Slavonski Brod

s naznakom „Oglas“ – ne otvaraj„
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge
navedene u ovom Oglasu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i
nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja pisana
obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Gradska knjižnica Slavonski Brod zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti
Oglas bez potrebe obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim
kandidatima. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana
od isteka roka za podnošenje prijave.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i
Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Gradska
knjižnica Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema
načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

lipanj 2024
Ponedjeljak, 24. lipnja 2024.

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE!

Skip to content