OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 112-01/23-01/35

URBROJ: 2178-1-40-01-23-1

U Slavonskom Brodu, 23.6.2023.

Temeljem  članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 131. st.2. u svezi članaka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), članaka 8. i 24. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 6. te članaka 11. do 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane 13. lipnja 2023. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje :

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, Informativno-posudbeni odjel na radno mjesto :

KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR“

– 1 (jedan/na) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– završena četverogodišnja srednja škola

– jedna godina radnog iskustva

– osnovna računalna pismenost

– komunikacijske vještine

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili obveza polaganja istog sukladno Pravilniku o

  uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

– poznavanje jednog stranog jezika

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati su dužni predati prijavu na Oglas uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Oglas“ dostupnim na službenoj web-stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod, uz objavu ovog Oglasa.

U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Gradske knjižnice  Slavonski Brod www.gksb.hr ( Knjižnica-Natječaji )  biti će objavljene Upute i obavijesti kandidatima u kojima su navedeni opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti putem intervjua.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se na način, mjesto i vrijeme koji će biti objavljeni prije održavanja intervjua na web stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod  www.gksb.hr,  a kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu, ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Oglasu te koji budu pozvani na intervju putem elektroničke pošte i javnom objavom prema objavljenom  rasporedu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi za Oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Na Oglas  kandidati su dužni priložiti:

– obrazac za prijavu na Oglas

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslika domovnice, presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)

– dokaz o potrebnom radnom iskustvu u trajanju od jedne godine, a koje je ujedno evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu HZMO)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)

– dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde)

 Životopis mora biti vlastoručno potpisan.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod,

odnosno do 1.7.2023. godine na adresu:

Gradska knjižnica Slavonski Brod

Trg Stjepana Miletića 12

35000 Slavonski Brod

s naznakom „Oglas-knjižničarski tehničar na Informativno-posudbenom odjelu„

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge navedene u ovom Oglasu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune  i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Gradska knjižnica Slavonski Brod zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti Oglas bez potrebe obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Gradska knjižnica Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

lipanj 2024
Ponedjeljak, 24. lipnja 2024.

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE!

Skip to content