Posudba

P R A V I L N I K

o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod

 

 

  1. I. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga (u daljnjem tekstu Pravilnik) Gradske knjižnice Slavonski Brod (u daljnjem tekstu Knjižnica) uređuje se:

– stjecanje svojstva člana Knjižnice

– prava i dužnosti članova Knjižnice

– načini i uvjeti korištenja knjižnične građe i usluga

– naknada štete učinjene Knjižnici u svezi s posudbom knjižnične građe

– prestanak svojstva člana Knjižnice

– održavanje reda i radno vrijeme Knjižnice

Članak. 2

Pravila Knjižnice primjenjivati će se na sve članove Knjižnice kao i na osobe koje se nalaze u prostoru Knjižnice kao posjetitelji.

 

  1. II. Stjecanje svojstva člana Knjižnice

 

 

Članak 3.

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, a ostvaruje ga upisom u članstvo Knjižnice uz predočenje osobne iskaznice i prihvaćanjem obveza iz ovog Pravilnika.

Članom Knjižnice mogu postati i studenti koji se školuju na području grada Slavonskog Broda ili Brodsko-posavske županije odnosno drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj predočenjem odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju svoj status.

 

Članom Knjižnice može postati i strani državljanin s prijavljenim boravištem na području grada Slavonskog Broda ili Brodsko-posavske županije kao i osobe koje na tom području borave u turističke svrhe.

Prilikom upisa član je dužan ispuniti i potpisati Pristupnicu. Osobni podaci člana koriste se za potrebe Knjižnice i u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju to područje. O svakoj promjeni podataka član je dužan obavijestiti Knjižnicu.

Osim redovitog članstva u Knjižnici se može ostvariti besplatno (počasni članovi, zaposlenici Knjižnice, umrovljeni zaposlenici Knjižnice ) temeljem Odluke ravnatelja/ice o besplatnom članstvu.

Članovi Knjižnice mogu postati zaposlenici pojedinih ustanova, tvrtki i sl., na temelju sporazuma o kolektivnom članstvu zaključenog između Knjižnice i tih ustanova ili tvrtki. Uvjete upisa ovih kategorija članova utvrđuje ravnatelj/ica.

Ravnatelj/ica može donijeti odluku o besplatnom članstvu u sklopu neke manifestacije ili marketinške akcije a s ciljem popularizacije i boljeg prepoznavanja Knjižnice i  njenih usluga u zajednici. Odluka svakako mora sadržavati prava, obveze i dužnosti članstva kao i rok trajanja besplatne članarine.

III. Prava i dužnosti članova

 

Članak 4.

 

Za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina određena Cjenikom usluga Knjižnice.  Odluku o visini članarine kao i visini ostalih naknada donosi Upravno vijeće i objavljuje u Cjeniku usluga Knjižnice.

Članak 5.

 

Prilikom upisa član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu koja je neprenosiva.

U slučaju gubitka članske iskaznice, član Knjižnice dužan je o tome izvijestiti Knjižnicu.

Izrada nove iskaznice naplaćuje se prema važećem Cjeniku.

Članak 6.

 

Pružanje knjižničnih usluga članovima Knjižnice ostvaruje se na dva načina:

– posudbom knjižnične građe za korištenje izvan prostora Knjižnice

– korištenje usluga i građe unutar prostora Knjižnice

Za posuđenu knjižničnu građu član je osobno odgovoran.

Korisnik može jednokratno posuditi najviše 5 knjiga uz plaćanje odgovarajuće naknade, čija se visina određuje posebnom Odlukom i 3 audiovizualne građe bez naknade.

Korisnici obiteljske članarine mogu jednokratno posuditi najviše 8 knjiga uz plaćanje odgovarajuće naknade, čija se visina određuje posebnom Odlukom i 5 audiovizualne građe bez naknade.

Član Knjižnice za svoje potrebe može koristiti i uslugu međuknjižnične posudbe, a usluga se naplaćuje prema važećem Cjeniku Knjižnice.

 Članak 7.

 

Rokovi posudbe za pojedine vrste knjižnične građe su:

– knjige i audiovizualna građa koja je sastavni dio knjige  30  dana

– DVD i glazbeni CD  3 dana

Knjižnica može uskratiti svoje usluge članu koji ima novčana dugovanja prema Knjižnici i koji nije u propisanom roku vratio posuđenu knjižničnu građu.

 

Članak 8.

 

Član koji na vrijeme ne vrati knjižničnu građu dužan je platiti zakasninu.  Zakasnina se naplaćuje po jedinici građe i danu kašnjenja, a prema važećem Cjeniku Knjižnice.

Član Knjižnice dužan je čuvati svu knjižničnu građu od oštećenja i gubitka, vratiti posuđenu građu na vrijeme, a u slučaju gubitka ili oštećenja nadoknaditi štetu plaćanjem naknade određene važećim Cjenikom ili vraćanjem naslova istog izdanja.

Članu koji u roku ne vrati posuđenu knjižničnu građu, Knjižnica šalje obavijest.

Članak 9.

 

Zaduženje je moguće obnoviti dva ( 2 ) puta, najkasnije na dan isteka roka za razduživanje. Obnova zaduženja može se obaviti osobno u knjižnici, putem telefona ili interneta.

 

Obnova zadužene građe nije moguća ako je:

– članu Knjižnice isteklo članstvo

– građa rezervirana

– istekao rok zaduženja građe

 

Članak 10.

 

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana:

– prestankom uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika

– ako nakon višekratnih obavijesti ne vrati knjižničnu građu

– ako narušava red i mir u prostorima Knjižnice

– na vlastiti zahtjev bez prava povrata članarine

Odluku o prestanku članstva kao i eventualnom ponovnom upisu donosi ravnatelj/ica.

  1. IV. Pravila ponašanja u Knjižnici i radno vrijeme Knjižnice

 

 

Članak 11.

 

U prostoru Knjižnice, u svrhu nesmetanog odvijanja djelatnosti, mora vladati red i mir.

Prilikom dolaska u Knjižnicu član se obvezatno mora javiti zaposleniku na pultu bez obzira koju vrstu usluge koristi.

Članak 12.

 

U prostoru Knjižnice nije dozvoljeno:

– ometati druge članove

– glasno razgovarati

– ometati rad zaposlenih

– koristiti mobilne telefone

– konzumirati hranu i piće

– pušiti

– dovoditi životinje (osim životinja koje su pratitelji osoba s invaliditetom)

– onečišćavati  prostor, knjižničnu građu, inventar i uređaje

Na člana koji postupa protivno odredbama ovog Pravilnika primijeniti će se odredba članka 10. ovog Pravilnika.

Članak 13.

 

Knjižnica je za korisnike otvorena sukladno Odluci o radnom vremenu .

Knjižnica je za korisnike otvorena svaki radni dan od 7:30h do 19:30h i subotom od 7:30 h do

12:00 h.

Ljetno radno vrijeme Knjižnice za korisnike je ponedjeljak i utorak od 12:30 h do 19:30 h i srijeda, četvrtak i petak od 7:30 h do 14:30 h. Tijekom ljetnog radnog vremena subote su neradne.

Članak 14.

 

Uz suglasnost Upravnog vijeća Knjižnica može djelomično ili potpuno privremeno uskratiti usluge korisnicima u posebnim okolnostima i to:

– tijekom revizije knjižničnog fonda

– tijekom adaptacije ili preuređenja prostora

– tijekom preseljenja

– u drugim slučajevima koje Knjižnica ocijeni kao objektivne

  1. V. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 15.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod od 26.travnja 2002.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i sam Pravilnik.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

28 studeni 2023
All day

Poštovani, Gradska knjižnica Slavonski Brod i Brodsko ekološka društvo_BED i ove godine, u sklopu projekta Zelene knjižnice, educira građane o osnovnim pojmovima vezanim uz klimu!   Proljetne poplave, ljetna olujna […]

28 studeni 2023
All day

TRAŽIMO HRABRU DJECU ZA GLAVNU ULOGU DJEDA BOŽIĆNJAKA! Ako ste se nekada pitali kako bi bilo postati Djed Božićnjak na jedan dan, pridružite nam se na audiciji koja će se […]

30 studeni 2023
18:30-18:30

Pozivamo vas u četvrtak, 30. studenoga 2023. godine, na predstavljanje/ predavanje o knjizi ČOVJEK ROBOTU NALIK  admirala Davora Domazeta-Loše. Susret počinje u 18.30 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice Slavonski […]

01 prosinac 2023
10:00-17:00

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1. prosinca 2023. u 10:00 sati. Hrvatski institut za povijest organizira drugi po redu znanstveni skup „Isti rod, različite sudbine“. Ovogodišnja tema skupa glasi „Život piše priče: Ženske […]

04 prosinac 2023
12:00-13:30

Poštovani, pozivamo vas na program posvećen Vladimiru Remu koji će se održati u ponedjeljak, 4. prosinca 2023.,  s početkom u 12.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice Slavonski Brod.

Skip to content