Posudba

P R A V I L N I K

o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod

 

 

  1. I. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga (u daljnjem tekstu Pravilnik) Gradske knjižnice Slavonski Brod (u daljnjem tekstu Knjižnica) uređuje se:

– stjecanje svojstva člana Knjižnice

– prava i dužnosti članova Knjižnice

– načini i uvjeti korištenja knjižnične građe i usluga

– naknada štete učinjene Knjižnici u svezi s posudbom knjižnične građe

– prestanak svojstva člana Knjižnice

– održavanje reda i radno vrijeme Knjižnice

Članak. 2

Pravila Knjižnice primjenjivati će se na sve članove Knjižnice kao i na osobe koje se nalaze u prostoru Knjižnice kao posjetitelji.

 

  1. II. Stjecanje svojstva člana Knjižnice

 

 

Članak 3.

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, a ostvaruje ga upisom u članstvo Knjižnice uz predočenje osobne iskaznice i prihvaćanjem obveza iz ovog Pravilnika.

Članom Knjižnice mogu postati i studenti koji se školuju na području grada Slavonskog Broda ili Brodsko-posavske županije odnosno drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj predočenjem odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju svoj status.

 

Članom Knjižnice može postati i strani državljanin s prijavljenim boravištem na području grada Slavonskog Broda ili Brodsko-posavske županije kao i osobe koje na tom području borave u turističke svrhe.

Prilikom upisa član je dužan ispuniti i potpisati Pristupnicu. Osobni podaci člana koriste se za potrebe Knjižnice i u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju to područje. O svakoj promjeni podataka član je dužan obavijestiti Knjižnicu.

Osim redovitog članstva u Knjižnici se može ostvariti besplatno (počasni članovi, zaposlenici Knjižnice, umrovljeni zaposlenici Knjižnice ) temeljem Odluke ravnatelja/ice o besplatnom članstvu.

Članovi Knjižnice mogu postati zaposlenici pojedinih ustanova, tvrtki i sl., na temelju sporazuma o kolektivnom članstvu zaključenog između Knjižnice i tih ustanova ili tvrtki. Uvjete upisa ovih kategorija članova utvrđuje ravnatelj/ica.

Ravnatelj/ica može donijeti odluku o besplatnom članstvu u sklopu neke manifestacije ili marketinške akcije a s ciljem popularizacije i boljeg prepoznavanja Knjižnice i  njenih usluga u zajednici. Odluka svakako mora sadržavati prava, obveze i dužnosti članstva kao i rok trajanja besplatne članarine.

III. Prava i dužnosti članova

 

Članak 4.

 

Za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina određena Cjenikom usluga Knjižnice.  Odluku o visini članarine kao i visini ostalih naknada donosi Upravno vijeće i objavljuje u Cjeniku usluga Knjižnice.

Članak 5.

 

Prilikom upisa član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu koja je neprenosiva.

U slučaju gubitka članske iskaznice, član Knjižnice dužan je o tome izvijestiti Knjižnicu.

Izrada nove iskaznice naplaćuje se prema važećem Cjeniku.

Članak 6.

 

Pružanje knjižničnih usluga članovima Knjižnice ostvaruje se na dva načina:

– posudbom knjižnične građe za korištenje izvan prostora Knjižnice

– korištenje usluga i građe unutar prostora Knjižnice

Za posuđenu knjižničnu građu član je osobno odgovoran.

Korisnik može jednokratno posuditi najviše 5 knjiga uz plaćanje odgovarajuće naknade, čija se visina određuje posebnom Odlukom i 3 audiovizualne građe bez naknade.

Korisnici obiteljske članarine mogu jednokratno posuditi najviše 8 knjiga uz plaćanje odgovarajuće naknade, čija se visina određuje posebnom Odlukom i 5 audiovizualne građe bez naknade.

Član Knjižnice za svoje potrebe može koristiti i uslugu međuknjižnične posudbe, a usluga se naplaćuje prema važećem Cjeniku Knjižnice.

 Članak 7.

 

Rokovi posudbe za pojedine vrste knjižnične građe su:

– knjige i audiovizualna građa koja je sastavni dio knjige  30  dana

– DVD i glazbeni CD  3 dana

Knjižnica može uskratiti svoje usluge članu koji ima novčana dugovanja prema Knjižnici i koji nije u propisanom roku vratio posuđenu knjižničnu građu.

 

Članak 8.

 

Član koji na vrijeme ne vrati knjižničnu građu dužan je platiti zakasninu.  Zakasnina se naplaćuje po jedinici građe i danu kašnjenja, a prema važećem Cjeniku Knjižnice.

Član Knjižnice dužan je čuvati svu knjižničnu građu od oštećenja i gubitka, vratiti posuđenu građu na vrijeme, a u slučaju gubitka ili oštećenja nadoknaditi štetu plaćanjem naknade određene važećim Cjenikom ili vraćanjem naslova istog izdanja.

Članu koji u roku ne vrati posuđenu knjižničnu građu, Knjižnica šalje obavijest.

Članak 9.

 

Zaduženje je moguće obnoviti dva ( 2 ) puta, najkasnije na dan isteka roka za razduživanje. Obnova zaduženja može se obaviti osobno u knjižnici, putem telefona ili interneta.

 

Obnova zadužene građe nije moguća ako je:

– članu Knjižnice isteklo članstvo

– građa rezervirana

– istekao rok zaduženja građe

 

Članak 10.

 

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana:

– prestankom uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika

– ako nakon višekratnih obavijesti ne vrati knjižničnu građu

– ako narušava red i mir u prostorima Knjižnice

– na vlastiti zahtjev bez prava povrata članarine

Odluku o prestanku članstva kao i eventualnom ponovnom upisu donosi ravnatelj/ica.

  1. IV. Pravila ponašanja u Knjižnici i radno vrijeme Knjižnice

 

 

Članak 11.

 

U prostoru Knjižnice, u svrhu nesmetanog odvijanja djelatnosti, mora vladati red i mir.

Prilikom dolaska u Knjižnicu član se obvezatno mora javiti zaposleniku na pultu bez obzira koju vrstu usluge koristi.

Članak 12.

 

U prostoru Knjižnice nije dozvoljeno:

– ometati druge članove

– glasno razgovarati

– ometati rad zaposlenih

– koristiti mobilne telefone

– konzumirati hranu i piće

– pušiti

– dovoditi životinje (osim životinja koje su pratitelji osoba s invaliditetom)

– onečišćavati  prostor, knjižničnu građu, inventar i uređaje

Na člana koji postupa protivno odredbama ovog Pravilnika primijeniti će se odredba članka 10. ovog Pravilnika.

Članak 13.

 

Knjižnica je za korisnike otvorena sukladno Odluci o radnom vremenu .

Knjižnica je za korisnike otvorena svaki radni dan od 7:30h do 19:30h i subotom od 7:30 h do

12:00 h.

Ljetno radno vrijeme Knjižnice za korisnike je ponedjeljak i utorak od 12:30 h do 19:30 h i srijeda, četvrtak i petak od 7:30 h do 14:30 h. Tijekom ljetnog radnog vremena subote su neradne.

Članak 14.

 

Uz suglasnost Upravnog vijeća Knjižnica može djelomično ili potpuno privremeno uskratiti usluge korisnicima u posebnim okolnostima i to:

– tijekom revizije knjižničnog fonda

– tijekom adaptacije ili preuređenja prostora

– tijekom preseljenja

– u drugim slučajevima koje Knjižnica ocijeni kao objektivne

  1. V. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 15.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod od 26.travnja 2002.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i sam Pravilnik.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

There is no Event

Skip to content