Županijska razvojna matična služba

Godine 1963. Gradska knjižnica Slavonski Brod dobila je status matične knjižnice za sve vrste knjižnica na području bivše Općine Slavonski Brod. Tu je svoju funkciju obavljala na osnovi Pravilnika o matičnoj djelatnosti u kojem su navedeni svi poslovi i zadaci općinske matične službe.

Novi teritorijalni ustroj Republike Hrvatske s podjelom na županije, gradove i općine, uvjetovao je donošenje nove odluke o mreži matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, što je i učinjeno u ožujku 1995., kada je Gradska knjižnica proglašena županijskom matičnom knjižnicom s ovlastima i obvezama matičnosti prema svim narodnim i školskim knjižnicama na području Brodsko-posavske županije. Taj status stekla je kao najrazvijenija narodna knjižnica na ovome području, koja je osposobljena za sustavno praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, obavljanje stručnog nadzora nad njihovim radom i pružanje stručne pomoći pri organizaciji njihova poslovanja, uvođenje novih metoda rada, te za upućivanje knjižničnih djelatnika u nove i složenije poslove knjižničarske struke. Taj dio programa svoje matičnosti u proteklom periodu, Knjižnica je djelotvorno ostvarivala u najtješnjoj suradnji s Aktivom školskih knjižničara, osnovanog 1976. među prvima u Hrvatskoj, Društvom knjižničara Slavonski Brod, te Razvojnom matičnom službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Mrežu narodnih i školskih knjižnica na području Županije Brodsko-posavske čini ukupno 51 knjižnica, od čega 2 gradske i 5 općinske narodne knjižnice, te 33 knjižnice osnovnih škola i 11 knjižnica u srednjim školama ove Županije.

U skladu s preporukama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, unatoč materijalno-financijskim teškoćama s kojima se suočava Brodsko-posavska županija, te gradovi i općine u njenom sastavu, čine se napori da svaka općina ima svoju narodnu knjižnicu. Ostvarivanje ovoga cilja iziskuje adekvatan prostor, opremu, temeljni knjižni fond, te stručni kadar, bez čega je nezamislivo osnivanje novih knjižnica.

Obogaćivanje knjižnih fondova u postojećim narodnim i školskim knjižnicama Županije također je jedna od temeljnih obveza njihovih osnivača i županijske matične službe, čemu će se u narednim godinama na svim razinama posvetiti još veća pozornost.

Skip to content