Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Građani svoje pravo na pristup informacijama mogu ostvariti od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 10,00 sati podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje:

na adresu elektroničke pošte – pristupinformacijama@gksb.hr

telefaksom na broj 035 445 230
telefonom na broj 035 446 963
poštom ili predati osobno na adresu: Službenik za informiranje

Gradska knjižnica Slavonski Brod
Trg Stjepana Miletića 12
35000 Slavonski Brod

Službenica za informiranje u Gradskoj knjižnici Slavonski je Matea Tonček, bacc.admin.publ.

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije)
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište


Obrasci za podnošenje zahtjeva:


Službenik za informiranje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14). Kriteriji se nalaze na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Ako Vaš zahtjev bude odbijen ili odbačen ili tijelo javne vlasti ne odluči o Vašem zahtjevu u zakonom propisanom roku, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje zbog šutnje uprave. Poveznica Povjerenika za informiranje: https://www.pristupinfo.hr/

Gradska knjižnica Slavonski Brod može ograničiti pristup informacijama ili uskratiti informaciju sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i članku 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Dokumenti:

Skip to content